Vytlačiť

Farské oznamy od 27. decembra 2020 do 3. januára 2021

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 31 december 2020
Napísané: 26 december 2020
Návštevy: 172

Rodina B copy

- Z rozhodnutia vlády SR sa od 1.1.2021 nebudú slúžiť verejné sv. omše, predbežne do 24.1.2021. Zapísané úmysli sv. omší odslúžim podľa rozpisu súkromne. 

-Vianočná ofera bola spolu v hodnote 910 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti na konci roka zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získa za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Tie isté odpustky získa ten, kto sa na nový rok zúčastní pri verejnej pobožnosti na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

- Je ešte stále možné dať si zapísať úmysli sv. omší na mesiac február 2021.

- Úprimné Pán Boh zaplať a veľká vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a pomáhali počas týchto vianočných sviatkov i po celý tento náročný pandemický rok pri rozvoji a zveľaďovaní farnosti, či chrámu (p. kostolníkovi s rodinou, p. organistom, upratujúcim, farskému spevokolu, farskej rade, deťom, mladým, lektorom pri sv. omšiach, miništrantom, mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania, všetkým, ktorí sa starajú o kostolnú a farskú záhradu, dychovej hudbe Šúrovanka, DHZ Šúrovce, p. starostke, obecnému úradu a zastupiteľstvu, pomocníkom, ktorí pripravili a ozdobili vianočný stromček a betlehem v kostole, p. Ďurišovej a Richnákovej za nové vianočné oltárne plachty do kostola a betlehemu, Marekovi Hrčkovi za prípravu nového farského kalendára, Michalovi Richnákovi za pomoc pri inštalácií nových mikrofónov a ozvučenia v kostole i kaplnkách vo Valtašúre a Varašúre) a všetkým vám milovaní bratia a sestry, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom modlitbou, obetou, milodarmi, či konkrétnou pomocou pomohli a pomáhate mne a predovšetkým farnosti. Veľmi si to cením a vážim, nech vás za to všetko dobro odmení dobrotivý Pán svojím požehnaním, milosťami, zdravím a všetkým potrebním pre tento i nebeský život a raz Kráľovstvom Nebeským. VĎAKA.

- Podľa vyhlášky č. 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa pre kostoly s účinnosťou od 19.12.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):

  1. Sv. omše sa môžu konať len s výlučne sediacimi veriacimi. Sedenie môže byť v každom druhom rade, kedy medzi sediacimi musí byť jedno miesto neobsadené (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti); miesta na státie sú zakázané,
  2. Interiérové obrady krstu a sobáša (mimo sv. omše) sú limitované 1 osoba na 15 m2 (čiže v našom prípade 20 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku dvojmetrové rozostupy;
  3. Prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, kaplnky, Domu nádeje počas trvania celej sv. omše, či obradu krstu, sobáša a pohrebu (aj vonku) ;
  4. Osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť na sv. omši, či obradoch zakazuje. Okrem účasti na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia Covid - 19; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk. (Vyhláška č.56)
  5. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
  6. Chronicky chorých a rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Pre dôchodcov bude zavädená osobitná sv. omša v nedeľu o 8:00 hod. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.