Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Správca farnosti
Ostatná aktualizácia: 06 august 2018
Napísané: 29 september 2017
Návštevy: 2784
Sväté omše  Po, Ut, St, Št, Pi  o 18:00 hod. /v zimnom období o 17:00/
 So  o 8:00 hod.
 Ne 
 a prikázaný sviatok v deň prac. pokoja
 o 8:00 a 10:30 hod.

 Prikázaný sviatok mimo deň pracovného
 pokoja

 o 8:00 a 18:00 hod. /v zimnom období o 17:00/

Svätá spoveď Po - So  30 minút pred sv. omšou mimo nedele a sviatkov

Prvopiatkový týždeň:
Po, Ut
St, Št, Pia


 1 hodina pred sv. omšou
 2 hodiny pred sv. omšou

Posvätný ruženec

Ut, St, Pi, So

Ne

 35 minút pred svätou omšou

 o 15:00 hod.

Litánie Nedeľa  od 15:00 hod.
Večeradlo Pondelok  50 minút pred sv. omšou (t.j. o 17:10 hod.)
Škapuliarske hodinky každá tretia nedeľa  od 15:00 hod.
Tichá adorácia

Štvrtok
Prvý piatok

 60 minút pred sv. omšou (t.j. 17:00-17:50 hod.)
 po sv. omši do 21:00 hod.
Úradné hodiny Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.
Modlitbová služba Piatok  v Kaplnke Božieho milosrdenstva od 8:00 do 12:00 hod.
SPOLOČENSTVÁ    Modlitby matiek

 1. skupina: stretnutie v stredu po sv. omši na fare

 2. skupina: stretnutie v sobotu o 17:00 hod. na fare

Modlitby otcov  stretnutie v nepárny utorok o 19:00 hod. na fare
Detské eRko stretká  stretnutie v sobotu o 17:00 hod. na fare
Mládežnícke stretká

 stretnutie v piatok po sv. omši na fare
 stretnutie v nedeľu o 17:00 na fare

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 30 máj 2018
Napísané: 25 september 2017
Návštevy: 2181

Marcel Zachar

Telefónne číslo na organistu:

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 10 marec 2018
Napísané: 25 september 2017
Návštevy: 2462
Krst malých detí

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa údmi Krista, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. /KKC 1213/
Rodičia sú povinní postarať sa, by deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. /KKP 867/

Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov, teda tam kde majú trvalé bydlisko, a spolu s krstnými rodičmi majú byť riadne poučení o význame tejto sviatosti. Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.

Po pôrode čím skôr nech prídu obidvaja, alebo aspoň jeden z rodičov na faru alebo po sv. omšiach požiadať o krst. Treba priniesť rodný list dieťaťa (stačí aj fotokópia).

Podľa cirkevného práva, aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné, aby:

• zavŕšil šestnásty rok života;
• bol katolík, aby bol už na birmovke a svätom prijímaní;
• viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
• ak žije v manželstve, mal cirkevný sobáš;
• nesmie to byť otec či matka dieťaťa;
• nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený).

Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť jeden muž a jedna žena, hoci nemusia byť manželmi (platí však podmienka o cirkevnom sobáši). Ten kto nespĺňa podmienky na krstného rodiča, nemôže túto úlohu pri krste zastávať. Môže byť iba svedkom krstu, ktorý iba dosvedčuje prijatie krstu.

Krst sa udeľuje zvyčajne v nedeľu o 11:30. Je možnosť dohodnúť i iný termín a deň.

Krst detí a mladých v školskom veku
Ako sa dať pokrstiť, keď už mám viac než sedem rokov? Žiadatelia o sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, ktorí už dovŕšili siedmy rok veku, majú sa prihlásiť do katechumenátu na farskom úrade. Je to Kristova škola viery a kresťanského života. Pritom je samozrejmé, že u detí od 7 do 14 rokov žiadosť podporia rodičia, alebo jej aspoň vyslovene neodporujú. Prihlásiť sa do stavu katechumenov sa žiadatelia o sviatosti uvedenia do kresťanského života môžu na fare. Počas obdobia katechumenátu si katechumen vyberie ručiteľa (patróna), ktorý ho má doprevádzať týmto obdobím, až po prijatie sviatostí. Tento má spĺňať podmienky krstného rodiča.
Krst dospelých
Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba nedávno začalo hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na krst) má v tomto prípade dôležité miesto. Keďže je uvádzaním do viery a do kresťanského života, má pripraviť na prijatie Božieho daru v krste, birmovaní a Eucharistii. Katechumenát alebo formácia katechumenov má za cieľ umožniť im, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s určitým cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru.
           Ide o formáciu celého kresťanského života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom, svojím Učiteľom. Preto treba katechumenov náležite zasväcovať do tajomstva spásy a do mravného života podľa evanjelia a posvätnými obradmi, ktoré sa majú sláviť postupne, treba ich uvádzať do života viery, liturgie a lásky Božieho ľudu.“ Katechumeni „sú už spojení s Cirkvou, už patria do Kristovej rodiny a nezriedka už žijú životom viery, nádeje a lásky“. „Matka Cirkev ich už ako svojich zahŕňa láskou a starostlivosťou.“
/KKC 1246-124/ Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu, birmovania a Eucharistie, môžu sa prísť prihlásiť na fare. 
Sviatosť birmovania

Kán. 889 - § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.
                    § 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie,vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený,riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.

Kán. 890 - Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať,aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.

Birmovný rodič:

          Kán. 893 - § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.(Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

                             § 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Birmovné meno:

              Skôr ako pristúpi birmovanec na birmovku je potrebné, aby si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorého pozná a je pre neho vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od birmovky stane nielen jeho vzorom, ale tiež jeho priateľom v nebi, ktorý sa neho u Boha modlí, prosí za neho a pomáha mu z neba. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:

• Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.

• Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný životný príbeh).

• Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.

• Skôr ako sa definitívne rozhodneš pre niektorého svätého patróna, prečítaj si jeho životopis.

• Má to byť iný svätec, ako je jeho krstný patrón.

               Prihlasovanie, začiatok prípravy a dátum udelenia sviatosti birmovania, bude vždy vyhlásený vo farských oznamoch i na web stránke farnosti.

Sviatosť zmierenia

           Sv. zmierenia je možné prijať každý deň, okrem nedele a sviatkov 30 min. pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni pondelok a utorok o od 17:00 a v stredu, štvrtok a piatok od 16:00. Vysluhovanie vianočnej a veľkonočnej sv. zmierenia bude vždy vyhlásené vo farských oznamoch.

           Odpustenie hriechov spáchaných po krste sa udeľuje osobitnou sviatosťou, ktorá sa volá sviatosť obrátenia, sviatosť svätej spovede, sviatosť pokánia alebo zmierenia. Kto pácha hriech, uráža Božiu česť a lásku, svoju vlastnú dôstojnosť človeka, ktorý je povolaný, aby bol Božím synom, a narúša duchovné zdravie Cirkvi, ktorej každý kresťan má byť živým kmeňom. Návrat do spoločenstva s Bohom, ktoré človek stratil hriechom, je proces, ktorý vzniká z milosti Boha plného milosrdenstva a starostlivého o spásu ľudí. Tento vzácny dar treba vyprosovať pre seba aj pre druhých. Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchaným hriechom a odpor voči nemu, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Obrátenie sa teda týka minulosti i budúcnosti; živí sa nádejou na Božie milosrdenstvo.

            Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazského rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď čiže vyznanie hriechov kňazovi a predsavzatie, zadosťučinenie a skutky zadosťučinenia. Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spytovaní svedomia.

Sviatosť Eucharistie (sv. prijímanie)

          V našej farnosti býva zvykom, že vhodne pripravené deti môžu prijať Ježiša Krista prítomného v Eucharistii. Pre prijímanie detí je významný druhý dokument Quam Singulari, ktorý je svedectvom pastierskej lásky svätého pápeža Pia X. K deťom.  Tento dokument vydala Kongregácia pre sviatosti 8. augusta 1910na príkaz pápeža Pia X. V tomto dokumente pápež stanovil, že vekom rozlišovania pre vykonanie spovede a prijatie Eucharistie, je vek dieťaťa, kedy začína logicky uvažovať, čiže viacmenej siedmy rok života,a od tohto času začína dieťa zaväzovať prikázanie týkajúce sa spovede a svätého prijímania. Ak dieťa preukáže dostatočné rozoznávacie schopnosti, je možné vek znížiť. Ďalej tento dokument ustanovuje, že k prvej spovedi a k prvému svätému prijímaniu nie je nutné, aby dieťa poznalo kresťanské učenie dokonale. Dieťa sa má s katechizmom oboznamovať postupne vzhľadom na svoje schopnosti.

         Poznanie princípov náboženstva, potrebné dieťaťu k zodpovednému pripraveniu sa na prvé sväté prijímanie, má byť také, aby si dieťa náležite k svojmu rozumovému vývinu osvojilo pravdy viery potrebné k spáse a  rozlišujúc eucharistický chlieb od obyčajného, pozemského chleba, mohlo pristúpiť k najsvätejšej Eucharistii s nábožnosťou akej je schopné vo svojom veku.

         V dokumente sa spomína aj úloha rodičov dieťaťa, kňazov a učiteľov pripravujúcich deti na prijímanie. Sú to predovšetkým rodičia a kňaz, ktorí sa majú postarať a správnu prípravu dieťaťa na prijatie Eucharistie, ony majú právo rozhodnúť o tom, či je dieťa schopné pristúpiť k Pánovmu stolu. Starostlivosť o deti nekončí len prvým svätým prijímaním, ale je vhodné, aby deti aj po prvom svätom prijímaní pristupovali často k Pánovmu stolu.

         O tento pápežov dokument sa opierajú aj dva kánony Kódexu kánonického práva. „Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo. Deťom však nachádzajúcim sa v nebezpečenstve smrti možno vyslúžiť najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať Kristovo telo od obyčajného pokrmu a prijímanie úctivo prijať.“

„Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené."

           Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala v Ríme 25. marca roku 2004 inštrukciu Redemptionis Sacramentum, ktorá sa zaoberá niektorými predpismi týkajúcimi sa sviatosti Eucharistie.   V tomto dokumente je spomenutá aj oblasť prijímania Eucharistie deťmi. Prvému svätému prijímaniu detí má vždy predchádzať sviatostná spoveď a rozhrešenie. Prvé sväté prijímanie má vždy vysluhovať kňaz a nikdy nie mimo slávenia omše. Okrem výnimočných prípadov sa prvé sväté prijímanie menej vhodne udeľuje na Zelený štvrtok, pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere. Lepšie je vybrať niektorý iný deň, napríklad Druhú až Šiestu veľkonočnú nedeľu alebo Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo nedele v Cezročnom období, keďže deň Pána sa správne považuje za deň Eucharistie. K prijatiu svätej Eucharistie nemajú pristupovať: „deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré“ kňaz „nepovažuje za dostatočne pripravené“.
Predsa však, ak sa stane, že sa niektoré dieťa vzhľadom na vek výnimočne pokladá za zrelé na prijatie sviatosti, netreba mu odoprieť sväté prijímanie, len nech je dostatočne poučené.

           Začiatok prípravy a dátum udelenia sviatosti Eucharistie, bude vždy vyhlásený vo farských oznamoch i na web stránke farnosti.

Sviatosť manželstva

Sobáš treba zahlásiť na farskom úrade aspoň tri mesiace pred zamýšľaným termínom.

         1. Bezprostredná príprava na sobáš obsahuje štyri stretnutia.

         2. Snúbenci sú pozvaní zopakovať si základné vedomosti z náboženstva a duchovne sa pripravovať na sobáš pravidelnou osobnou modlitbou a účasťou na nedeľných bohoslužbách.

         3. Na fare sa spíše cirkevná zápisnica. Táto platí len pre cirkevné účely.

         4. Je potrebné priniesť krstný list tých stránok, ktoré sú pokrstené.

         5. V prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Šúrovciach, musí si jeden zo snúbencov vypýtať prepustenie na sobáš od farára farnosti, do ktorej patrí podľa trvalého pobytu.

         6. V prípade, že jeden zo snúbencov je nepokrstený, alebo nie je katolík, je treba žiadať o dišpenz resp. povolenie uzatvoriť cirkevný sobáš na Arcibiskupský úrad. Farár túto žiadosť napíše v mene snúbencov, ktorí ju musia podpísať spolu s dvomi svedkami, ktorých si privedú na faru.

         7. Na matričnom úrade v Šúrovciach treba v pracovnom čase vypísať najneskôr dva týždne pred sobášom štátnu zápisnicu. Na jej vyplnenie treba platný občianky preukaz a platný rodný list.
             Treba tiež údaje o obidvoch svedkoch: fotokópia oboch strán občianskeho preukazu. Treba, aby snúbenci išli na matriku spolu. Vypísanú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad pri najbližšom stretnutí.

         Prvý pracovný deň po sobáši je podpísaná štátna zápisnica odovzdaná na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva.

Sviatosť pomazania chorých

         Má udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti, súvisiace s chorobou alebo starobou. Prijať sväté pomazania má veriaci už vtedy, keď je vážnejšie chorý.

         Podstata slávenia tejto sviatosti spočíva v pomazaní chorého posväteným olejom na čelo a ruky (v rímskom obrade), ale aj na iné časti tela (vo východnom obrade) a vo sviatostných slovách, ktoré sprevádzajú pomazania.

Účinky sviatostného pomazania, ktoré človek prijíma, sú:

• Zjednotenie trpiaceho s Kristovým umučením pre vlastné dobro chorého i pre dobro celej Cirkvi;

• Posilnenie, pokoj, odvaha kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;

• Odpustenie hriechov, ak chorý už nemohol prijať sviatosť pokánia; návrat zdravia, ak to zodpovedá duchovnej spáse;

• Príprava na prechod do večného života.

         „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 5, 14-15)

         Pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých by človek nemal ostať s kňazom sám, lebo táto sviatosť sa má sláviť v spoločenstve. Chorý by mal byť obklopený príbuznými alebo veriacimi z cirkevného spoločenstva a tí by sa mali usilovať o príjemnú duchovnú atmosféru, v ktorej by cítil ich blízkosť a duchovnú spolupatričnosť. Ak je chorý v nebezpečenstve smrti, o to naliehavejšou povinnosťou príbuzných či veriacich z cirkevného spoločenstva je zavolať kňaza.

         Prirodzene, že je lepšie zavolať kňaza skôr, aby mohol chorý prijať sviatosti pri plnom vedomí, no keď sa to nestihne a chorý je už v stave agónie, aj vtedy je potrebné kňaza zavolať. Hoci sa už dotyčný nemôže spovedať, kňaz s ním vzbudí ľútosť, dá mu rozhrešenie a udelí mu úplne odpustky. Vyslúžením sviatosti pomazania chorých mu môže sprostredkovať osobitnú Božiu milosť - odpustenie hriechov, ak to chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia - ktorá pôsobí aj vtedy, ak sa táto sviatosť udeľuje človekovi v bezvedomí.

         Keď je už jasné, že dotyčný zomrel, vtedy kňaz nemôže vyslúžiť sviatosť pomazania chorých, ale do určitého času od okamihu smrti môže dať zomrelému podmienečné rozhrešenie. V prípade, že od smrti človeka uplynul dlhší čas, kňaz môže prísť do rodiny zosnulého na pastoračnú návštevu, ktorej cieľom je pomodliť sa za spásu jeho duše a povzbudiť pozostalých v nádeji na opätovné stretnutie s ním vo večnosti.

         Sviatostné pomazanie nemožno brať ako nejaký magický obrad, ktorý automaticky zaručuje chorému uzdravenie. Pomazanie chorých je v prvom rade sviatosťou viery. Viera pohýna chorého prijať svoju časť utrpenia a splniť svoje poslanie v Cirkvi: upozorniť zdravých na podstatné a trvalé hodnoty, o ktoré sa treba starať, vyzdvihnúť pravdu, že len Kristovo umučenie a zmŕtvychvstanie, s ktorým sa spájame, môže zachrániť náš smrteľný život od prázdnoty a napokon obohacovať Boží ľud o zásluhy utrpenia.

         Sviatosť sa v našej farnosti spravidla vysluhuje v období pôstu pred Veľkou Nocou v kostole pri sv. omši. Vtedy ju môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok veku života alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Jednou z podmienok je, aby prijímateľ sviatosti bol v stave posväcujúcej milosti. (sv. spoveď pred prijatím sviatosti) Upresnenie bude ohlásené vo farských oznamoch. Tí, ktorí sú prihlásení ako chorí a nevládni a v prvopiatkovom týždni prijímajú sviatosť zmierenia a Eucharistie, sviatosť pomazania chorých prijímajú pred Vianocami a Veľkou Nocou.

V prípade súrneho zaopatrenia chorého a zomierajúceho je možné volať na tel. č.: 0905 328 325.

Pohreb
       Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého na farský úrad. Termín pohrebu určí kňaz spolu s rodinou a danou pohrebnou službou, ktorá zabezpečuje všetky náležitosti. Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 17 september 2017
Napísané: 17 september 2017
Návštevy: 1866

Peter Halán

Telefónne číslo na kostolníka: 0903 136 445  

NECH ŤA ŽEHNÁ PÁN
(Tvoj kostolník)
kostolnik halan
 
Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 17 november 2018
Napísané: 17 september 2017
Návštevy: 6490
 mailbox Adresa   Identifikačné údaje:
Rímsko-katolícky farský úrad
Šúrovce
Horná 1/85
919 25 Šúrovce
 

IČO: 34014217       DIČ: 2021150021

Číslo účtu: SK05 0900 0000 0000 4553 5690

Správca farnosti
Vdp. Mgr. Marián KOLENČÍK;
školský dekan - dekanát Sereď, farský administrátor
ikona email

E-mail:
farnost.surovce@abu.sk

ikona telefon Telefón: 033/ 5595 257
Mobil: 0905 328 325

 

Správca farskej webstránky
Andrej Macho, CIO; dekanátny informátor
ikona email E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 Pre informácie ohľadne vysluhovania sviatostí kliknite sem: Vysluhovanie sviatostí

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 03 august 2020
Napísané: 17 september 2017
Návštevy: 2045

DEKANÁT SEREĎ

Rímskokatolícka cirkev, dekanát Sereď
Kostolná 10, 926 01 Sereď 1
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 031/789 28 67
 

Dekan: Vsdp. Mgr. Ing. Ján HALLON, kanonik, assessor; farár dekan v Seredi

Školský dekan: Vdp. Mgr. Marián KOLENČÍK; farský administrátor v Šúrovciach

Liturgický poradca: Vdp. Mgr. Martin FERENC; farský administrátor v Dolnej Strede

Špirituál: Vdp. Mgr. Ján FORDINÁL; honorárny dekan, farár v Šintave

 
 

Farnosti seredského dekanátu:

https://sered.fara.sk/dekanat/

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 17 september 2017
Napísané: 17 september 2017
Návštevy: 1868

Sv. Michal, archanjel

Sviatok: 29. september

Význam mena: Kto je ako Boh? (hebr.)

Emblém: meč, prilba, váhy; zobrazuje sa často ako rytier v brnení šliapuc po drakovi.

Patrón katolíckej Cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv. Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii. Prvýkrát je to v Knihe proroka Daniela v 10. kapitole, v 13. a 21. verši, keď sa Danielovi zjavil anjel a okrem iného mu povedal: „knieža Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden dní a hľa Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc...
A teraz sa vrátim bojovať s perzským kniežaťom. Len čo vytiahnem, už prichádza knieža grécke; a niet jediného, kto by mi proti nim pomáhal, okrem Michala, vášho kniežaťa.“

Druhýkrát sa spomína tiež v Knihe Danielovej, v 12. kapitole: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa.“ Sv. apoštol Júda ho tiež spomína v 9. verši svojho listu: „Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: ‘Nech ťa Pán potrestá.‘“ Je to narážka na star ú židovskú tradíciu dialógu medzi archanjelom Michalom a satanom o Mojžišovo telo, ktorá sa nachádza v apokryfnom spise Nanebovzatie Mojžiša. Podľa nej archanjel Michal ukryl Mojžišov hrob.
Satan ho odhalil a chcel zviesť židovský národ na hriech tým, že by sa Mojžišovi začali klaňať ako svojmu hrdinovi. Podľa ďalšieho apokryfného spisu Zjavenie Mojžiša sv. Michal takisto strážil telo prvej ženy Evy. Po štvrtý a poslednýkrát sa meno sv. Michala spomína v Knihe

Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse) 12,7: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“ Sv. Ján hovorí o konci sveta, no spomína pritom aj začiatok čias.
V Biblii existujú zmienky o pôsobení anjelov aj v iných situáciách: cherubín, strážiaci bránu do raja (Gn 3,24); anjel, cez ktorého dal Boh ľuďom Desatoro; anjel, ktorý sa postavil proti Balaámovi (Nm 22,22); anjel, ktorý bojoval proti Sennacheribovej armáde (2 Kr 19,35). Podľa cirkevných otcov v týchto prípadoch išlo tiež o archanjela Michala, hoci jeho meno sa výslovne nespomína.

Na základe týchto pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:
· bojovať proti Satanovi
· zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti
· ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone
· sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

Jeho postavenie medzi anjelmi uvádzajú cirkevní učenci rôzne. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov). Sv. Tomáš Akvinský vo svojej Summe uvádza, že je hlavným z posledného chóru, chóru anjelov.

Rímska liturgia nasleduje gréckych otcov, sv. Michala nazýva „Princeps militiae coelestis quem honorificant angelorum cives“ (vodca nebeských vojsk, ktorého si ctia zástupy anjelov).

Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra, v obnovenom cirkevnom kalendári (r. 1969) sa v ten istý deň slávi sviatok aj sv. archanjelov Gabriela a Rafaela.

 

Modlitba k sv. Michalovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Hore