Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Terajší farský kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, bol vybudovaný v rokoch 1793 – 1811 na mieste staršieho chrámu, ktorý bol zrejme menší s polkruhovo zaoblenou svätyňou, na ktorú nadväzovala kostolná loď pozdĺžneho pôdorysu. Aj tento pôvodný kostol bol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Nový kostol začali stavať za farára Michala Baránka, pretože pôvodný kostol bol v zlom stave.

Kostol je vybudovaný v klasicistickom slohu. Je priestranný a pomerne vysoký. V strede presbytéria na stene sa nachádza „kozmický“ totálny Kristus na kríži, ako tajomstvo (mystérium). Pod ním je Bohostánok. V popredí obetný stôl, pri ktorom sa slúžia sv. omše. Projekt vytvoril Ing. arch. Viktor Dohnal z Brna. Kristus a obetný stôl je práca akad. sochára Miloša Vlčeka. Dekórum na prednej stene presbytéria znázorňuje vesmír a maľoval ho akad. maliar Vladimír Procházka. Štyri okná svätyne majú farebné zasklenie, v presbytériu sv. Cyril a sv. Metod. Tieto okná boli zhotovené ešte v roku 1893. V lodi kostola sú zobrazení bl. pápež Ján Pavol II. a bl. Zdenka Schelingová. Tieto okná sú jednoduchšie a novšie - z roku 2011.

dek surovce histsurovce historia1

Prvá písomne doložená správa o farnosti Šúrovce je z roku 1291. Patrí medzi najstaršie farnosti v najbližšom okolí. Okrem Šúroviec ju tvorili aj neskôr vzniknuté lokality ako Valtov a Várov Šúr, osada Botseg, Zemianske Šúrovce a od konca 15. storočia aj Čepene. Začiatkom druhého desaťročia 17. storočia bol šúrovský kostol zabraný nekatolíkmi. V roku 1615 pôsobil v ňom „správca kostola“ Štefan Baronkay. Neskôr dochádzal do Šúroviec protestantský kazateľ. V rámci cirkevnej organizácie farnosť Šúrovce patrila do ostrihomského arcibiskupstva, potom do Apoštolskej administratúry trnavskej a od zriadenia Slovenskej cirkevnej provincie do arcibiskupstva trnavského. Od roku 1324 pôsobilo v Šúrovciach okolo 43 farárov alebo administrátorov farnosti.

Farský administrátor: kňaz, ktorému sa z nejakého dôvodu zveruje vakantná farnosť (lat. sede vacante = uprázdnený stolec, voľný úrad, neobsadená fara v dôsledku úmrtia, odvolania alebo preloženia farára) a je potom viazaný rovnakými povinnosťami a právami ako farár.

Farár (gr. párochos - udeľujúci; lat. parochus): vlastný pastier farnosti, ktorá je zverená do jeho starostlivosti. Vykonáva v nej pastoračnú starostlivosť o zverené spoločenstvo pod autoritou diecézneho biskupa. V spojení s biskupom vykonáva učiacu, posväcujúcu a riadiacu úlohu v spolupráci s ostatnými kňazmi a diakonmi a pomocou kresťanských laikov. Na to, aby bol platne ustanovený kňaz za farára, vyžaduje sa, aby bol vysväteným kňazom a spĺňal aj iné závažné kritériá. Funkcie, ktoré sú zverené zvlášť farárovi, sú tieto:
1. vysluhovanie krstu
2. vysluhovanie sviatosti birmovania tým, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti
3. vysluhovanie viatika, ako aj pomazania chorých a udeľovanie apoštolského požehnania
4. vysluhovanie uzatvárania manželstiev a požehnanie sobáša
5. pochovávanie
6. vedenie procesií mimo kostola, ako aj slávnostné požehnanie mimo kostola
7. požehnanie krstného pra- meňa vo veľkonočnom čase 8. slávenie Eucharistie v nedeľu a v prikázané sviatky.
Farár vo funkcii pastiera má poznať zverených veriacich, navštevovať ich, sociálne s nimi cítiť, posilňovať ich, najmä sviatosťami. Má spolupracovať so svojím biskupom a s kňazmi.

Správca farnosti: iný kňaz prechodne určený biskupom pre farnosť v prípade uprázdnenia. Fara sa vakantnou stáva smrťou farára alebo z nejakého dôvodu (odvolanie, chorobu, nespôsobilosť, uväznenie a pod.). Biskup následne riadne určí farského administrátora, ktorý má rovnaké povinnosti a práva ako farár.

(Kán. 519 KKP)

Zoznam kňazov pôsobiacich v Šúrovciach

(rok vo farebnom rámčeku označuje, že daný kňaz zomrel v Šúrovciach)

1. Ján (bez priezviska) 1324 – 1330 farár
2. (bez mena) 1332 – 1337 farár  
3.   1390 –  v listinách uvádzaná farnosť  
4.   1495 – farnosť značená v listine  
5.   1561 – farnosť sede vacante  
6.   ok. 1614 – farnosť obsadená inovercami  
7. Ján Pípa ok. 1630 – farský administrátor  
8. Valent, Augustín, Ján Ondrejkovič 1663 - 1665 farár  
9. Ján Čelko 1666 – 1674 farár  
10. Ján Skačan 1674 – 1678 farár  
11. Juraj Hanula 1678 – 1679 farár  
12. Ján Barčaj 1679 – farár  
13. Juraj Somoláni 1679 – 1688 farár  
14. Šebestián Cupetius 1687 – 1688 farár  
15. Adam Gyôry 1688 – farár  
16. Matej, Vavrinec Pieskovský 1688 – farár  
17. Andrej Brzán 1689 – 1691 farár  
18. Juraj Lieskovský 1691 – 1696 farár  
19. Pavol Zelinka /Želienka/ 1696 – 1710 farár  
20. Matej Moncman 1710 – 1711 farár  
21. Juraj Šúrovský 1711 – 1719 farár  
22. Andrej, Alojz Štetina 1719 – 1720 farský administrátor  
23. Pavol, Peter Gašparík 1720 – 1727 farár /+ 24.05.1727/
24. Martin Suraj 1727 – 1747 farár  
25. Ján Stražaj 1747 – 1760 farár /+ 16.04.1760/
26. František Sabo 1760 – 1775 farár  
27. Vsdp. Martin Matúška 1775 – 1793 farár - dekan /+ 11.01.1793/
28. Michal Beránek 1793 – 1811 farár /+ 15.05.1811/
29. Matej Hamerník 1811 – 1821 farár /+ 26.06.1821/
30. Vsdp. Jozef Linter 1821 – 1862 farár - dekan  
31. Ignác Tôrôk 1862 – 1869 farár /+ 16.02.1869/
32. Vsdp. Dr. Ľudovít Lassú 1869 – 1896 farár - dekan  
33. Vsdp. Ignác Šohajda 1896 – 1928 farár - dekan /+ 04.04.1928/
34. Ľudovít Nemšovský 1928 – 1939 farár  
  Anton Frtús, kaplán 1938 zastupujúci správca farnosti  
35. František Bernadič 1939 – 1941 farský administrátor  
36. Vojtech Puchardt 1941 – 1952 farár /+ 22.09.1952/
37. František Voska 1952 – 1973 farár  
38. Ján Mikovič 1973 – 1981 farár  
39. Pavol Dubec 1981 – 1997 farár /+ 09.04.1997/
40. Mons. Milan Mrva 1997 – 1998 farský administrátor  
41. Vsdp. Ján Hallon, kanonik, assessor
1998 – 2010 farár  
42. P. Miroslaw Bania CR 2010 – 2017 farský administrátor -
školský dekan
 
43. Marián Kolenčík 2017 - farský administrátor  

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore